Solr Search

Hayabusa / Mr. Gannosuke / Masato Tanaka / Tetsuhiro Kuroda

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
StumbleUpon icon
Del.icio.us icon
Digg icon
LinkedIn icon
Pinterest icon
e-mail icon
Producer: 

It's Hayabusa (Eiji Ezaki) and Mr. Gannosuke (his friend again) against Masato Tanaka and Tetsuhiro Kuroda from 1999!

Episode Number: 
019
Original Airdate: 
Monday, December 12, 2016

Entertainment

Shows In This Series